Puhas ja soodne energia Valgamaale

Räägi kaasa ja saa osa tuulepargi projektist!

Herro tuulepark ja Valga valla tuuleenergeetika eriplaneering

Sunly Wind OÜ esitas 2023. a augustis Valga vallavalitsusele taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamiseks. Selle eesmärgiks on välja selgitada kas, kuhu ja millistel tingimustel on tuulepargi rajamine Valga valla põhjaosas võimalik. Taotletava planeeringuala suuruseks on u 7400 ha ning ala jääb Sooru, Tõlliste, Õruste, Uniküla, Kiviküla, Mustumetsa ja Killinge külade territooriumile (vt kaarti).

Sinise ala suurus ei tähenda tuulepargi suurust, vaid et Sunly otsib siia alale kohta ca 20-25 elektrituulikule. See tähendab, et tuulikuid tuleb vaid väikesele osale alast. Planeeringu eesmärk on leida neile võimalikult sobiv asukoht.

Miks Valga vald?

Mida võidavad sellest kohalikud?

Kuidas teeme?

Kuna tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis, siis leitakse sellele parim võimalik asukoht kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kaudu.

Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulepargi ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja parim võimalik lahendus välja töötada.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse raames koostatakse esmalt planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Seejärel koostatakse tuulepargi asukoha eelvalik (sh detailse lahenduse koostamine) koos KSH-ga (sh uuringud). Eriplaneeringuga samaaegselt läbiviidava KSH eesmärk on teada saada, missugune kaudne või vahetu mõju on tuulepargil looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Planeeringumenetlus kestab hinnanguliselt kokku umbes 2,5 kuni 3 aastat. Kohalikel on võimalik kaasa rääkida kogu planeeringumenetluse vältel – mida varem, seda parem, sest see võimaldab paremini seada uuringute fookust ja tuulikute asetust.

Kuhu oleme jõudnud?

Sunly esitas 2023. aasta augustis Valga Vallavalitsusele taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamiseks, mille vald sama aasta oktoobris ka algatas.

Valla ja arendaja eesmärk on Herro tuulepargi eriplaneering läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. 2023 aasta suvel ja sügiseltoimusid mitmed tutvustavad koosolekud ning neid toimub ka tulevikus.

Valga Vallavalitsus avaldas 10.01.2024 Riigihangete Registris hanke KOV EP ja KSH koostaja leidmiseks. Pakkumisi oodatakse kuni 02.02.2024. Valga Vallavalitsuse soov on võimalikult kiirelt jõuda parima pakkujaga lepingusse, et asuda planeeringut koostama ja mõjusid hindama. Rohkem infot hanke kohta on leitav siit. Riigihanke võitjaks tunnistati planeerija Artes Terrae OÜ ja keskkonnamõjude hindaja LEMMA OÜ poolt tehtud ühispakkumine.

Esimesena Eestis pakub Sunly tuulepargi kavandamisel virtuaalaktsiaid eesmärgiga premeerida kohalikke elanikke, kes soovivad ja on valmis kaasa lööma, arvamust avaldama ja oma aega panustama.

Eriplaneeringu ajajoon

Algatamine
Alutaguse valla volikogu algatas eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise eesmärgiga teada saada, milline kaudne või vahetu mõju on tuulepargil looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.
Lähtedokumentide avalikustamine ja asutuste kaasamine
Toimub eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ning arutelu. Avalikkust teavitatakse 14 päeva enne arutelude toimumist.
Räägi kaasa!
Lähtedokumentide täiendamine
Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemuste alusel tehakse dokumentides vajalikud muudatused, seejuures koostatakse ka ettepanekute ja nende arvestamiste ülevaade.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande koostamine ja uuringute läbiviimine
Koostöö erinevate ekspertidega ja eriala organisatsioonidega.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande kooskõlastamine
Seisukohtade ja kooskõlastuste küsimine, ettepanekute koondamine, analüüsimine, täienduste tegemine.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande avalikustamine
Tuulepargi asukoha eelvaliku otsuse vastu võtmine KOV poolt ja selle tutvustamine avalikkusele.
Räägi kaasa!
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande vastuvõtmine
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab tuulepargi asukoha eelvaliku. Ilmub teade Ametlikes Teadaannetes ja kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Planeeringu heakskiitmine
Planeeringu kehtestamine